प्रoअo प्राoविo व सoअo उoप्राoविo को न्यूनतम रु 17140 तथा प्रoअo, उoप्राoविo को न्यूनतम रु 18150 वेतनमान निर्धारण के सम्बन्ध में - shasanadesh - up shasanadesh, up govt, up government, cm of up, up official website, salary, pension
  • Latest Government Order

    गुरुवार, 21 जनवरी 2016

    प्रoअo प्राoविo व सoअo उoप्राoविo को न्यूनतम रु 17140 तथा प्रoअo, उoप्राoविo को न्यूनतम रु 18150 वेतनमान निर्धारण के सम्बन्ध में